Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v Domově pro seniory Elišky Purkyňové


1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), platné od 25. 05. 2018, je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. DSEP je povinno se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva uživatelů a jejich zákonných zástupců/ opatrovníků proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

DSEP tak činí v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti poskytující sociální služby dle platných právních norem, zejména dle zákona o sociálních službách, zákona o sociálním zabezpečení, zákona o poskytování zdravotních služeb, zákona o zdravotním pojištění, zákona o účetnictví, občanského zákoníku.


2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou v DSEP zpracovávat:

- na základě právního předpisu – uzavírání smlouvy

- na základě souhlasu žadatelů/uživatelů/zákonných zástupců/opatrovníků

Ředitelka DSEP důsledně zakazuje předávání osobních údajů uživatelů třetím osobám soukromého práva (nabídky různých pomůcek, jiného nevyžádaného zboží apod.).


2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě zákona o sociálních službách

 žádost k přijetí  doklady o přijímání žadatelů k pobytu do vybrané sociální služby, o průběhu poskytované služby a jejím ukončení  knihy hlášení o průběhu služby  záznamy z individuálního plánování  kniha úrazů a záznamy o úrazech uživatelů  záznamy týkající se zdravotního/psychického stavu  zdravotnická a lékařská dokumentace  sociální dokumentace  detenční řízení


2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů – zákon o důchodovém pojištění, sociálním zabezpečení, zdravotním pojištění, účetnictví, o bankách,

 lékařské zprávy  záznamy týkající se zdravotního stavu hlášení výkonů pro zdravotní pojišťovny  platby, vratky za pobyt, léky, ostatní služby  důchody  číslo bankovního účtu  exekuce


2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

 seznamy uživatelů na akcích mimo DSEP  podklady a záznamy činnosti v oblasti aktivizačních činností  kontakt na zákonné zástupce/opatrovníky/rodinné příslušníky či osoby blízké (není shodný s adresou uživatele)  fotografie, popřípadě video či audio záznamy za účelem propagace DSEP, kronika Domova či interní měsíční Zpravodaj „U nás doma“ pro obyvatele


3. Podepsání souhlasu

Uživatelé a zákonní zástupci/opatrovníci svým podpisem potvrzují souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů uživatelů.


4. Práva uživatelů a zákonných zástupců/opatrovníků

Právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají

Právo na výmaz (být zapomenut) - toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například smlouvy, plateb atd.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například uzavření smlouvy. Žádost subjektu údajů vyřizuje DSEP bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit až o 2 měsíce.


Informace se uživatelům a zákonným zástupcům/opatrovníkům poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka DSEP rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět.


Domníváte se, že došlo k narušení či porušení vašich práv na ochranu osobních údajů?


Máte právo podat žádost, námitku a to: písemně poštou, emailem

kontaktní údaje DSEP jako zodpovědné organizace za zpracovávání vašich údajů:


Domov pro seniory Elišky Purkyňové

163 00 Praha 6 Břevnov, Cvičebná 2447/9, IČO: 70875316

Kontaktní emailová adresa: gdpr@dsepurkynove.cz

Zákonná lhůta na vyřízení žádosti, námitky: 1 měsíc, v komplikovaných případech lze lhůtu prodloužit o 2 měsíce.


5. Zabezpečení osobních údajů

DSEP má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu

 nově vytvořena funkce pověřené osoby pro GDPR, která provádí kontrolní funkci ochrany osobních údajů v DSEP  osobní odpovědnost osob, které vedou zdravotnickou a sociální dokumentaci  shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam uživatelů bez rodných čísel)  již nepotřebné údaje skartovat  zachovávat mlčenlivost o údajích  neposkytovat údaje osobám mimo zákonný rámce  proškolení všech zaměstnanců o ochraně osobních údajů,  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.


6. Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

DSEP má pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů. Ve spolupráci s vedením Domova vyřizuje pověřená osoba žádosti o informace od uživatelů a zákonných zástupců/opatrovníků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.V Praze dne 24. května 2018

Eva Kalhousová Ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové