DENNÍ STACIONÁŘ (DS)

 

 

Popis služby

 

Denní stacionář pro seniory je sociální zařízení pro denní pobyty provozované v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006. Služby jsou určeny seniorům, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale z důvodu zdravotního postižení nebo vysokého věku si nejsou schopni zajistit potřebnou péči. Kromě toho se cítí sociálně izolováni a uvítají společnost vrstevníků a skupinové aktivity.


Denní stacionář poskytuje ve svém sídle Pečovatelskou službu a vnitřní i venkovní činnosti, které jsou aktivizační, zájmové či společenské. Činnosti připravují kvalifikovaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách a jsou přizpůsobeny možnostem seniorů.
Podle fyzických a psychických schopností seniorů je ve stacionáři vytvářen denní program. Skupina seniorů, která obvykle číta okolo 15 členů, má celý den co dělat. Program se v jednotlivých zařízeních liší, záleží na možnostech provozovatele a seniorů.


Program obvykle obsahuje činnosti typu kondičního cvičení, cvičení paměti, čtení denního tisku a knih, sledování filmů, zpívání, poslouchání hudby, povídání si na různá témata, hraní společensých her, trénování paměti, rukodělných prácí, výroby dárků, procházek po okolí, péče o králíka, canisterapie, zajímavých přednášek, koncertů a divadelních představení hostujících umělců, keramiky a podobně.


Denní stacionář zajišťuje služby ve všední dny po dobu své stanovené provozní doby. Večer, v noci a o víkendech se pak o seniory stará pečující fyzická osoba (rodina). Provoz stacionářů obvykle vychází vstříc pracovní době pečujících rodin, aby mohli seniora do stacionáře dopravit před začátkem a vyzvednout ho po skončení. Druh a četnost pobytu, stejně jako dobu příjezdu a odjezdu, si určují senioři dle svých potřeb a možností.


Některá zařízení zajišťují i dopravu seniorů do stacionáře, ale není to pravidlem, nejčastěji seniora do stacionáře dopravuje rodina.


V denním stacionáři je zajištěno stravování. V některých včetně nápojů, jinde si senior nápoje, které požaduje během dne, zajišťuje sám.


Ve stacionáři je k dispozici i několik pokojů s lůžky, kde si senioři mohou dle potřeby odpočinout.


Stacionáře jsou mezi seniory oblíbeny. Senioři si ve skupině vzájemně vypomáhají, sdílí své zážitky, zkušenosti a vzpomínky a navazují přátelství. Díky pobytu ve stacionáři se senioři vyhnou sociální izolaci a jejich psychika nezaznamenává újmu z opuštěnosti a domnělé zbytečnosti.

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách praví:

§ 46

Denní stacionáře
(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Předpis k provedení zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb., § 12 stanovují pro Denní stacionáře (včetně těch pro seniory) následující činnosti:

 

Předpis k provedení zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb. stanovuje:

§ 12
Denní stacionáře
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy:
zajištění str avy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.