DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Úvod

 

V současné moderní společnosti se velmi rychle zvyšuje pracovní i životní tempo a stoupají nároky na možnosti a schopnosti každého z nás. Boj o každodenní existenci a jistoty s komerční soutěživostí zesílil, konkurence je k mnohým nemilosrdná. Tyto podmínky nevytvářejí ideální prostředí pro znevýhodněné občany. Přesto jsme povinni jim pomáhat se zajištěním plnohodnotného a důstojného života, v čemž hrají velkou roli sociální služby.


Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.

 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007, obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé.


Uvedený zákon akcentuje kvalitu sociálních služeb, kterou stanovují Standardy kvality sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni poskytovat kvalitní služby v souladu s těmito Standardy (neboli pravidly pro poskytování sociálních služeb). Každý klient sociálních služeb má právo kvalitní službu vyžadovat.


Součástí kvalitní služby je vnímat klienta ne jako trpěný objekt přijímající naordinovanou službu, nýbrž jako člověka, který si sám určí, jakou službu a v jakém rozsahu potřebuje a chce využít. Služby musí být prostředkem k plnohodnotnému životu, zajišťovat slušný životní standard a poskytovat podporu v oblasti zdravotní, duševní i sociální. Přičemž musí být založeny na individuálních potřebách každého konkrétního člověka.


Tato část průvodce se věnuje legislativě v oblasti sociálních služeb, seznamuje s pojmy, informuje, co mohou poskytovatelé činit a co mohou klienti vyžadovat, kde si mohou stěžovat na nekvalitní služby a jaké dokumenty jejich práva zaštiťují.