ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)

 

 

Popis služby

 

Odlehčovací služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil osobě trvale pečující v domácnosti o seniora.
Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout soustavnou péči o seniora dočasným "odlehčením". Přispívá k plnohodnotnému životu pečujících i seniora.


Cílem odlehčovací služby je zajištění bezpečného i příjemného trávení času v době nepřítomnosti jeho pečovatele.
Odlehčovací služba je poskytována ve formě pobytové nebo terénní.


Pobytová služba zahrnuje umístění seniora v pobytovém zařízení sociálních služeb včetně ubytování a poskytování pečovatelských a ošetřovatelských služeb 24 hodin denně.
Terénní služba je poskytována v domácím prostředí po dobu dohodnutou mezi žadatelem a poskytovatelem. Jinými slovy - do domácnosti přichází na dohodnutou dobu pečovatelka  a poskytuje seniorovi pomoc s nezbytnými úkony.


Pro seniory, kteří potřebují ošetřovatelskou službu, doporučujeme využít spíše pobytovou Odlehčovací službu. Organizace, které nabízejí terénní Odlehčovací služby (poskytované v domácnosti), nemají vždy k dispozici kromě pečovatelky také ošetřovatelku. Pokud trváte na službě poskytované v domácnosti a potřebujete ošetřovatelské služby, ověřte si, že poskytovatel, kterého jste si vybrali, disponuje i ošetřovatelkami nebo kontaktujte poskytovatele, který tuto službu nabízí.


Odlehčovacím službám se také říká služby respitní.


Důvody k využití odlehčovací služby mohou být různé - rekonstrukce bytu, hospitalizace pečujícího nebo jeho pobyt v lázních, dovolená a podobně. Ale může se stát, že pečující osoba nebo osoby potřebují s péčí na čas prostě jenom pomoci, být vystřídáni, odpočinout si, oživit a ozdravit trvalou péčí o seniora narušené rodinné vztahy.
Péče o nesoběstačného seniora je velmi náročná, psychicky i fyzicky vyčerpávající a nakonec by mohla vést k nutnosti hledat pro seniora zařízení ústavní péče. Přitom může pečujícím stačit jen si trochu oddechnout. V těchto případech může pomoc právě Odlehčovací služba.


Klientem Odlehčovací služby se může stát i senior, který žije sám a je dočasně nesoběstačný (např. má zlomenou ruku nebo nohu). a kterému nelze jinak zajistit dostatečnou péči. Nemůže tedy dočasně bez dohledu sám setrvat v domácím prostředí, potřebuje dohled nebo pomoc druhé osoby a domácí pečovatelská/ošetřovatelská péče pro něj není dostupná.

 

Délka poskytování Odlehčovací služby se může různit, někdy ji má poskytovatel striktně stanovenou, někdy je možné ji individuálně vyjednat. Obvykle však není kratší než 1 týden a nemůže být delší než 3 měsíce v jednom kalendářním roce.


Odlehčovací službu poskytují sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách splňující požadovanou odbornost a registrované zdravotní sestry.


V případě pobytové Odlehčovací služby má senior obvykle k dispozici i ošetřujícího lékaře, který je v případě zhoršení zdravotního stavu oprávněn činit potřebná rozhodnutí a doporučení. Léky jsou seniorům během pobytu předepisovány na recepty (případné doplatky hradí senior). Zdravotní pomůcky (např. plenkové kalhotky, stomické pomůcky apod.) jsou na poukazy zdravotních pojišťoven.


Předpokladem (ne vždy však nutností) je, že je senior, který žádá o Odlehčovací službu, příjemcem příspěvku na péči. Poskytovatel Odlehčovací služby je povinen poskytovat seniorovi služby rozlišené právě dle stupně jeho závislosti na druhé osobě.


Poskytovatlé Odlehčovací služby obvykle nezajišťují doprovod ani dopravu uživatele služby do zdravotnických zařízení, s výjimkou náhlého zhoršení zdravotního stavu.


Zákon praví
Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 
§ 44
Odlehčovací služby jsou terénní nebo pobytové sociální služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.


(1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru


b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC


c) poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování


d) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení


e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob


f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností


g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí


h)aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.