PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS)

 

 

Popis služby

 

Pečovatelská služba je často zaměňována s Ošetřovatelskou péčí a Osobní asistencí, mnozí se domnívají, že jde o něco podobného. Mezi službami je však zásadní rozdíl.

 

Ošetřovatelská péče:
je služba ZDRAVOTNICKÁ;
poskytuje se v domácnosti nebo v zařízení ústavního typu;
je poskytovaná kvalifikovanými zdravotními sestrami;
zákonem je stanovena škála ošetřovatelských úkonů;
je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Detailně je Ošetřovatelská péče popsána v sekci Domácí ošetřovatelská péče.

 

Osobní asistence:
je služba SOCIÁLNÍ;
poskytuje se kdekoliv a při jakýchkoli společně dohodnutých aktivitách dle přání seniora zaměřených zejména na uplatnění klienta ve společnosti;
je poskytována lidmi staršími 18 let (absolventy kurzu osobní asistence)
přesné úkony nejsou stanoveny, záleží na dohodě mezi klientem a osobním asistentem;
je hrazena uživatelem (klient, senior).
Detailně je Osobní asistence popsána v sekci Osobní asistence.

 

Pečovatelská služba:
je služba SOCIÁLNÍ;
poskytuje se v domácnosti nebo v zařízení ústavního typu;
je poskytovaná sociálními pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách;
zákonem je stanovena škála pečovatelských úkonů;
je hrazena uživatelem (klient, senior).

 

Ošetřovatelská péče a Pečovatelská služba jsou, jak je uvedeno výše, poskytovány seniorům jak v domácnosti  tak v zařízeních ústavního typu (Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem).
Služby poskytované v domácnosti jsou nazývány službami TERÉNNÍMI.
Služby poskytované v ústavních zařízeních jsou nazývány službami AMBULANTNÍMI.

 

V textu se dále budeme zabývat Pečovatelskou službou v domácnosti, jinými slovy terénní pečovatelskou sociální službou.

 

Domácí pečovatelská služba pro seniory je poskytovaná seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nejsou již schopni vlastními silami zvládat péči o sebe a domácnost. Jedná se o službu, která pomáhá seniorům zvládat každodenní úkony, které by si dělali sami, kdyby samostatně zvládli osobní péči a péči o domácnost. Má tu výhodu, že senior může zůstat co nejdéle doma v prostředí, na které je zvyklý a kde se cítí dobře.

 

Cílem pečovatelské služby je obstarat sociální služby pro seniory v jejich přirozeném prostředí tak, aby jejich život byl srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

 

Pečovatelka dochází ve všední dny v dohodnutém čase za seniorem, který bydlí sám nebo s rodinnými příslušníky, kteří jsou část dne v práci. Pečovatelka pomáhá nebo obstará seniorovi osobní hygienu, přesun po bytě, běžnou péči o vlastní osobu, přípravu či zajištění a podávání stravy, údržbu domácnosti, lidský kontakt - povídání, čtení, hraní her, zajistí bezpečí apod.

 

Pečovatelskou službu nejčastěji poskytují pracovníci v sociálních službách - pečovatelé. Pečovatelé neprovádějí ošetřovatelské úkony, např. neošetřují proleženiny, otevřené rány ani neprovádějí rehabilitační cvičení.

 

Služba může být poskytována dlouhodobě po celý rok pět dnů v týdnu, v případě potřeby i o víkendech a svátcích, záleží na dohodě s poskytovatelem.

 

Domácí pečovatelská služba patří v současné době k nejrozšířenější formě terénní sociální práce.
První zprávy o Pečovatelské službě se datují od roku 1920, a to jako o formě pomoci starým občanům poskytované členkami Československého červeného kříže. Tato služba byla poskytována na základě dobrovolnosti a byla organizována výhradně ČČK.

 

Domácí pečovatelskou službu poskytují státní i nestátní zařízení. Činnost a harmonogram pečovatelů v domácnostech řídí zpravidla koordinátor poskytovatele.

 

Zákon praví
Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:


§ 40
Pečovatelská služba

(1) Pečovatelská služba pro seniory je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Předpis k provedení zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb. stanovuje:


§ 6
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,


b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,


c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. dovoz nebo donáška jídla,
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,


d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. údržba domácích spotřebičů,
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
4. donáška vody,
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
6. běžné nákupy a pochůzky,
7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,


e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.