<

 

 

SOCIÁLNÍ LŮŽKA (SL)

 

 

Popis služby

 

Sociálními lůžky (jinými slovy sociální hospitalizací) se míní sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

 

V mnoha případech se stává, že u hospitalizovaného seniora už není k hospitalizaci důvod a za běžné situace by byl propuštěn domů. Jeho zdravotní stav mu však neumožňuje, aby mohl zůstat v bytě sám bez pomoci jiné osoby, přičemž rodinu a blízké nemá nebo nespolupracují.  

 

Je nutné seniorovi zajistit bezpečný pobyt na dobu, než mu sociální pracovnice pomůže najít a zajistit pro něho vyhovující službu. V lepším případě může jít o domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Ta ovšem často nepostačuje a jedná se spíše o vyhledání vhodného místa v zařízení pobytových sociálních služeb (např. Domov pro seniory). Uvolnění takového místa může trvat různou (i delší) dobu.

 

A právě na toto přechodné období jsou senioři umísťováni do léčeben dlouhodobě nemocných nebo na sociální lůžka. Záleží na tom, čím nemocnice disponuje.  

 

Sociální lůžka MOHOU po úpravě zákona v roce 2006 zřizovat všechna zdravotnická pracoviště. Ne vždy tak však činí. Důvodem je hlavně složitost pravidel pro vykazování péče a uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami . Uživatelé sociálních lůžek často nesplňují podmínky zdravotních pojišťoven, ty proto za ně nehradí úkony ošetřovatelské péče a péči není z čeho fiancovat.


Sociální lůžka (jako každou jinou sociální službu) má za povinnost hradit senior. V případě nedostatku finančních zdrojů seniora přechází povinnost  úhrady na pověřenou obec.


Doba pobytu na sociálním lůžku není přesně stanovena a rozhodně není omezena někdy uváděným limitem 3 měsíců. Sociální lůžko má sloužit seniorovi po dobu, než je pro něj vyhledána a zajištěna jiná vhodná služba.


Provozovatel sociálního lůžka má ze zákona 108/2006 o sociálních službách povinnost poskytovat seniorovi na sociálním lůžku stejné služby, jaké poskytují pobytové sociální služby typu Domovů pro seniory:

  • ubytování a stravování
  • nepřetržitou ošetřovatelskou péčí poskytovanou 24 hodin denně týmem složeným z všeobecných sester, ošetřovatelek a rehabilitačních pracovnic
  • pečovatelskou službu, tj. pomoc při  stravování, osobní hygieně, přemísťování, socioterapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv apod. - jak uvedeno níže v odstavci Zákon praví. Poskytují pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice (pomáhá s vyhledáním následné vhodné služby).

 

Senior má i svého ošetřujícího lékaře, který je v případě zhoršení zdravotního stavu oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko zařízení.
Léky jsou uživatelům během pobytu předepisovány na recepty (případné doplatky hradí uživatel). Zdravotní pomůcky (např. plenkové kalhotky, stomické pomůcky apod.) jsou na poukazy zdravotních pojišťoven.

 

Službu sociálního lůžka nelze využít, podle § 36 Vyhlášky č.505/2006 Sb., v případě:

  • akutního infekčního onemocnění
  • zdravotní stav seniora vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
  • chování seniora by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek.

 

Zákon 106/2008 Sb. o sociálních službách praví:

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče zajišťují následující činnosti.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,


b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,


c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,


d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,


e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,


f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,


g) aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,


h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.