DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE (DOP)

 

 

Jak péči získat

 


První podnět k ošetřovatelské péči dává lékař, a to doporučením, které určuje počet návštěv u pacienta, cíle a formy jejich naplnění. Může to být praktický lůékař nebo očetřijící lékař (v případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení).

 

Pokud lékař domácí ošetřovatelskou péči nenavrhne sám a máte pocit, že by byla ve vašem případě vhodná, vyžádejte si, aby lékař tuto možnost zvážil. Lékař rozhodne, zda seniorovi domácí péči indikuje, či nikoliv. V případě indikace domácí péče ošetřujícím lékařem je tato plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Pokud máte doporučení od lékaře, vyberte si z nabídky Domácí ošetřovatelské péče tu, která vám nejlépe vyhovuje (můžete se o tom poradit i s indikujícím lékařem). Senioři z Prahy a okolí také mohou využít náš seznam, mimopražští pakoddíl mimo Prahu, které průběžně aktualizujeme.

 

Domácí ošetřovatelskou péči nabízejí zejména živnostníci (zdravotní sestry s živnostenským oprávněním k výkonu ošetřovatelské služby), podnikatelské subjekty (společnosti s ručením omezeným) či nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby).

Je velmi důležité, abyste si u osoby či zařízení, které si vyberete, ověřili, zda mají skutečně potřebné vzdělání (registrovaná zdravotní sestra) a zda mají smlouvu s vaší pojišťovnou.

 

Kontaktujte vámi vybrané zařízení a prozkoumejte, zda bude možné navázat spolupráci.

 

V průběhu poskytování ošetřovatelské služby pak dbejte na to a vyžadujte, aby zdravotní sestry - ošetřovatelky:

- přistupovaly k seniorovi zdvořile jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a aby reagovaly na jeho potřeby;

- respektovaly důstojnost seniora, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytovaly žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu k ošetřovanému seniorovi jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.

- respektovaly to, že senior je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.

 

V žádném případě neposkytujte ošetřovatelkám dary ani jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup k seniorovi či žadateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností.