DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

Sociální služba versus zdravotnická péče pro nesoběstačné seniory

Sociální služby

Sociální služby jsou určeny k podpoře důstojného a maximálně kvalitního života seniorů, soustředí se na uspokojování jeho fyzických, duševních a sociálních potřeb. Jinými slovy jsou zaměřeny na seniorovo bydlení, stravování, hygienu, pohyb, kontakt s lidmi, fyzické aktivity, kulturní, společenské, zábavné činnosti a komunikaci s institucemi.

 

Jsou poskytovány v domácnosti seniora nebo v zařízeních, kdy poskytovatel službu provozuje.

 

Sociální služby jsou řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí a musí fungovat v souladu se zákonem 108/2006 o sociálních službách.

 

V přímé péči se seniory pracují sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a registrované zdravotní sestry.

 

Sociální služby hradí senior ze svých vlastních zdrojů. Maximální úhrady za jednotlivé úkony sociálních služeb stanovuje vyhláška 505/2006 Sb. Je však závazná pouze pro registrované sociální služby, soukromí neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb tyto limity ne vždy respektují.

Na úhradu sociálních služeb stát přispívá nesoběstačným seniorům příspěvkem na péči. O jeho poskytování rozhoduje posudková komise obecního úřadu příslušného trvalému bydlišti seniora.

 

Zdravotnické služby

Zdravotnické služby jsou určeny k léčbě akutních onemocnění, soustředí se především na fyzický stránku seniora, jehož stav akutně vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči.

Následné zdravotnické služby se zaměřují na seniory ve stabilizovaném stavu před jeho následným umístěním do bezpečného prostředí domova nebo sociální služby.

 

Jsou poskytovány v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných nebo v domácnosti formou ošetřovatelské péče.

 

Sociální služby jsou řízeny Ministerstvem zdravotnictví a musí fungovat v souladu se zákonem 20/1966 o péči o zdraví lidu.

 

V přímé péči se seniory pracují lékaři, zdravotní sestry, sanitáři, registrované zdravotní sestry a dílčím způsobem sociální pracovníci.

 

Zdravotnické služby jsoou hrazeny zdravotními pojišťovnami seniorů, které mají uzavřenou smlouvu s příslušným zdravotnickým zařízením.