DENNÍ STACIONÁŘ
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMÁCÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
DOMOV PRO SENIORY
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
SOCIÁLNÍ LŮŽKA
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

 

Sociální šetření pro příspěvek na péči

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely rozhodování o příspěvku sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

 

Sociální šetření provádí sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností, která je na základě souhlasu seniora oprávněna vstupovat do obydlí, v němž senior žije, za účelem provedení sociálního šetření. Může tak činit v souvislosti s žádostí o příspěvek na péči i v souvislosti s kontrolou jeho využívání.

 

Sociální pracovnice (příp. i jiný pověřený zaměstnanec obce) obce jsou povinni prokázat se zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, které obsahuje označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, fotografii zaměstnance, jeho jméno (popřípadě jména) a příjmení.

 

V rámci sociálního šetření vede sociální pracovnice rozhovor se seniorem, zkoumá a zapisuje do dotazníku, zda a do jaké míry je senior schopn následujících úkonů:

v oblasti péče o vlastní osobu

v oblasti soběstačnosti:

 • komunikace slovní, písemná, neverbální
 • orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí
 • nakládání s penězi nebo jinými cennostmi
 • obstarávání osobních záležitostí
 • uspořádání času, plánování života
 • zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku
 • obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování)
 • vaření, ohřívání jednoduchého jídla
 • mytí nádobí
 • běžný úklid v domácnosti
 • péče o prádlo
 • přepírání drobného prádla
 • péče o lůžko
 • obsluha běžných domácích spotřebičů
 • manipulace s kohouty a vypínači
 • manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří
 • udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady
 • další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.

 

Vyplněný dotazník ze sociálního šetření slouží následně, spolu s žádostí seniora a vyjádřením ošetřujícího lékaře, jako podklad posudkovému lékaři k rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na péči a jeho výši.