Služby pro seniory s částečnou či úplnou ztrátou soběstačnosti

 

Zařízení, která patří mezi organizace SOCIÁLNÍ.

Řídí se Zákonem o sociálních službách a spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Denní stacionář (DS)

Senior bydlí doma a ve všední dny dochází do stacionáře, kde tráví čas s vrstevníky s podporou sociálních pracovníků.

Osobní asistence (OAS)

Časově neomezená pomoc asistenta při dohodnutých aktivitách i mimo domácnost.

Domácí pečovatelská služba (PS)

Senior zůstává v domácnosti a v určeném čase dochází pečovatelka.

Odlehčovací služba (OS)

O seniora běžně pečující osoba potřebuje na určitou dobu nahradit.

Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Malometrážní byty pro seniory s výpomocí pečovatelky v dohodnutém čase.

Domov pro seniory (DOPS)

Dlouhodobý pobyt se soustavnou pečovatelskou službou a ošetřovatelskou péčí určený pro nesobě-stačné seniory.

Domov se zvláštním režimem (DZR)

Domovy se službou specificky uzpůsobenou lidem se stařeckou demencí, Alzhei-merovou chorobou, psychó-zou apod.

Sociální lůžka (SL)

Lůžka se sociální péčí umístěná ve zdravotnických zařízeních pro osamělé seniory čekající na další vhodnou službu.

 

Zařízení, která patří mezi ZDRAVOTNICKÉ organizace.

Řídí se zákonem o zdraví lidu a spadají pod Ministerstvo zdravotnictví.

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

Dočasná služba pro seniory po hospitalizaci, kteří hledají následnou sociální službu.

Domácí ošetřovatelská péče (DOP)

Zdravotnická péče poskyto-vaná seniorům v jejich vlast-ním sociálním prostředí.