DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

 

 

Popis služby

 

Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je určen pro seniory (starší 65 let), jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. Malometrážní bytové jednotky v DPS jsou určeny pro bydlení zejména osaměle žijících seniorů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku, nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby, přičemž tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.


Někdy jsou tato zařízení nazývána domy s byty zvláštního určení.


Ubytování v DPS je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku.


V bytech, které jsou v DPS, je zajištěn výkon Pečovatelské služby. Není zde poskytována nepřetržitá Pečovatelská služba jako v domovech pro seniory. Služba v DPS funguje v občasném režimu nastaveném dle dohody seniora a poskytovatele. Tato Pečovatelská (ambulantní) služba spočívá zejména v dodání, přípravě a podávání jídla, zajištění nákupů, pomoci při osobní hygieně, úklidu domácnosti, praní prádla, obstarání pedikúry, apod.


Úkony a čas poskytování pečovatelské služby, kterou obvykle poskytují pracovníci v sociálních službách, si obyvatel DPS vyjedná s poskytovatelem a obě strany toto podpisem stvrdí ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby. Podmínky a nabídka jednotlivých Domů s pečovatelskou službou se liší, detailní konkrétní informace lze získat od jednotlivých zařízení. Objednaná pečovatelka dochází v dohodnutém čase do bytů za seniory.


Obecně lze říci, že Domy s pečovatelskou službou jsou obvykle vlastnictvím obce (v Praze pak městské části) a jsou přednostně určeny pro obyvatele lokality, kterou obecní/městský úřad spravuje. Výběr za žadatelů o pobyt v DPS provádí odborná komise sociálního odboru příslušné obce/městské části na základě sociálního šetření, lékařské zprávy, pořadníku a individuálního posouzení situace.


Obvyklé je také, že DPS spravuje a o jeho provoz se stará smluvně vybraný subjekt (nejčastěji společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost) na základě smlouvy s vlastníkem domu - obecním/městským úřadem.

 

DPS obsahují malometrážní samostatné a standardně vybavené bytové jednotky (přípravna jídla, sprcha, toaleta). Ostatní zařízení bytů si zajišťují nájemníci z vlastních zdrojů. Není však dovoleno stěhovat do bytů staré rozbité věci nebo v těchto bytech různé nepatřičné věci skladovat. V bytě není možné chovat zvířata.


Smlouva na užívání bytu v DPS je uzavírána na dobu určitou či neurčitou (liší se dle provozovatele). Senior se do přiděleného bytu může přihlásit k trvalému pobytu.


Vzhledem k povaze služby, kterou DPS poskytují, se ve Smlouvě na užívání bytu v DPS zpravidla objevuje ustanovení:
"Nájem bytu bude ukončen výpovědí ze strany pronajímatele bez náhrady v okamžiku, kdy nájemce přestane být způsobilým užívat byt zvláštního určení vzhledem k tomu, že jeho zdravotní stav bude vyžadovat trvalou péči další osoby.
Znamená to, že se seniorův stav zhorší natolik, že přetane být soběstačný a potřebuje soustavnou péči pečovatelky, ošetřovatelky nebo obou".

 

V souvislosti s výše uvedeným může nastat situace, kdy:
1) Senior již není soběstačný a občasná pečovatelská služba mu nestačí. Přitom není hospitalizován, nepotřebuje nepřetržitý lékařský dohled a setrvává v DPS.
V tomto případě je vhodným řešením přemístění seniora do pobytové služby s nepřetržitou pečovatelskou a ošetřovatelskou službou (tj. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Na umístění v těchto zařízeních jsou ale dlouhé čekací lhůty. A senior již nesplňuje podmínky o soběstačnosti stanovené ve smlouvě s DPS a stávající službu v DPS již nemůže dále využívat, již pro něho není vhodnou.
Běžně bývá v takových případech sociálním odborem poptávána spolupráce rodiny, pokud existuje, a senior je přemístěn k rodině.  Pokud rodina neexistuje nebo není funkční, je hledání následné vhodné služby na sociálních pracovnicích. Mohou jimi být opět pracovnice sociálního odboru příslušného městského/obecního úřadu nebo sociální pracovnice DPS, pokud jimi disponuje.
Nicméně ani sociální pracovnice obvykle nemohou okamžitě účinně pomoci vzhledem k nedostatku míst v domovech pro seniory. Každému umístění předchází podání žádosti, sociální šetření, zasedání schvalovací komise a zařazení seniora na listinu čekatelů. Celý proces může trvat dlouho a výsledek je nejistý.


Doporučujeme seniorům, kteří bydlí v DPS a jsou soběstační, podat si včas žádost o umístění v některém z pobytových zařízení, aby co nejvíce předešli výše popsané těžko řešitelné situaci.


2) Stav seniora, který pobývá v DPS, se zhoršil a senior je hospitalizován. Je zřejmé, že již nebude soběstačný a pozbývá nároku vrátit se do DPS. Jeho další cesta pak může vést do rodiny (pokud existuje), případně do léčebny pro dlouhodobě nemocné nebo na sociální lůžko, do kterých může být přemístěn přímo z nemocnice. Obě služby jsou dočasné a situaci neřeší, jen problém odloží. Pokud neexistuje spolupracující rodina, je opět úkolem sociální pracovnice daného zařízení vyhledat následnou službu.  I zde se však naráží na přeplněnou kapacitu domovů pro seniory a dlouhé čekací lhůty.

 

Doporučujeme u seniorů s jakkoli sníženou soběstačností nezanedbávat včasné podání žádosti o umístění do pobytového zařízení.

 

Základní požadavky pro přidělení bytu zvláštního určení :
- trvalý pobyt na území příslušné městské části/obce
- zavedená pečovatelská služba minimálně v rozsahu 3 úkonů /tato podmínka se může u jednotlivých zařízení lišit, někde není/
- přiznaný příspěvek na péči 1 - 2 stupně
- evidenčně i fakticky jediná osoba bydlící v bytě (V některých DPS může být ubytována i seniorská manželská dvojice, druh a družka, popř. jinak příbuzná dvojice, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav odůvodňuje poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči nemůže poskytnout).
-žadatel žije ve společné domácnosti a spolubydlící se o něho nemohou prokazatelně starat (z vážných osobních, sociálních nebo zdravotních důvodů)
- žadatel musí být částečně soběstačný, schopen pohybu po bytě

 

Služba nemůže být poskytnuta žadateli, jehož zdravotní stav vyžaduje soustavnou pečovatelskou či ošetřovatelskou službu nebo lékařskou péči.

 

Zákon praví

Pravidla pro poskytování bydlení a hospodaření s byty v domech zvláštního určení stanovuje zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 102/1992 Sb., a 107/2006 Sb.
Existence bytů zvláštního určení vychází z § 685 odst. 3 Občanského zákoníku, § 9 odst. 1 a § 10 odst.1 zákona č. 102/1992 Sb.
Nájemní vztahy k bytům v Domech s pečovatelskou službou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a § 9 a 10 zákona č. 102/1992 Sb.

 

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách musí být v rámci DPS poskytovány následující úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.