OSOBNÍ ASISTENCE (OAS)

 

 

Popis služby

 

Osobní asistence je sociální služba, kterou se rozumí poskytování pomoci a služeb nemocným lidem, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem a také seniorům. Tak jako mladší lidé s postižením, tak i starší osoby - senioři (nad 60 let), mohou využívat služeb osobních asistentů, kteří jim pomáhají nejen fyzicky, ale také jim pomáhají zvládat mnohdy všudypřítomnou samotu a izolaci.

Osobní asistenti a asistentky pomáhají všem těmto potřebným lidem překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, které zdravý, mladý člověk zvládá zcela automaticky a vůbec o nich nepřemýšlí.


Lidé, kteří nejsou soběstační, se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí doma sami, bez pomoci, často uvázáni na lůžko. Osobní asistent se stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, zpovědníkem, a často i jediným přítelem.

 

Osobní asistence slouží jako most mezi v našem případě seniorem a majoritní společností, pomáhá seniorovi zvládat každodenní životní problémy a úskalí a snaží se o jeho začlenění do společnosti. Osobní asistent je pro seniora "náhradní", pomocnou rukou, nohou, okem, uchem, mozkem a nebo třeba jen oázou klidu a pochopení.

 

Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče o seniory, kde senior není trpěným objektem, který přijímá péči pouze v rozsahu, kterou mu někdo jiný naordinuje, ale sám si určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje a jakou chce využít. Bez služeb osobní asistence by senior, jehož potřeby přesahují možnosti rodiny a domácí pečovatelské a/či ošetřovatelské služby musel trvale žít v nějakém ústavním zařízení s pobytovou službou.

 

Osobní asistence je prostředkem k plnohodnotnému životu seniora, který mu má zajistit alespoň slušný, rozumný životní standard. Představuje způsob kompenzace nesoběstačnosti, který umožňuje seniorovi žít doma ve vlastní domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu.

Osobní asistent vykonává pro seniora ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by senior dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na svou nesoběstačnost nezvládl.

Služby osobní asistence se poskytují bez omezení místa a času, tj. doma i mimo domov, přes den, v noci, o víkendech - vše dle aktuální potřeby seniora.


Problémem ve využití služby Osobní asistence pro seniory by mohl nastat v tom, že Osobní asistence má ze své podstaty řešit hlavně sociální handicap, tj. oddělení člověka od společnosti v důsledku jeho zdravotního znevýhodnění, jedná se tedy zejména o sociální zabezpečení klientů. Ačkoli klientem osobní asistence může být každý občan s postižením, měl by být dostatečně silný, odhodlaný a trpělivý něco pro sebe udělat, něco dokázat. Klientem osobní asistence by ale neměl být člověk, který by chtěl pomoc pouze pasivně přijímat bez jakékoli vlastní snahy o dosažení maximální soběstačnosti a samostatnosti. Což může u seniorů, kteří díky svému stavu již nevládnou žádnými společenskými ambicemi, snadno nastat..
Zde velmi záleží na dohodě seniora či jeho rodinných příslušníků s agenturou vysílající osobní asistenty nebo s asistentem samotným, na jaké službě se dohdonou.

Pokud je vyjednání Osobní asistence pro seniora možné, nese sebou tato služba nesporné výhody, jako např. fakt, že osobní asistent je seniorovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní - zasahuje do intimní oblasti života seniora (hygiena, toaleta, apod.) a je to vztah mezi dvěma či více konktétními lidmi (pokud má jeden senior asistentů více, jak uvedeno níže).

Osobní asistence může být neřízená (sebeurčující), kterou si volí a řídí sám senior, anebo řízená, kterou poskytuje svými spolupracovníky vysílající organizace - poskytovatel služeb osobní asistence.

Řízená asistence vyžaduje obvykle odbornou přípravu asistentů a poskytuje se hlavně seniorům se smyslovým (sluch, zrak), mentálním nebo psychickým postižením.

 

Osobní asistent pomáhá seniorovi naplňovat tyto základní životní potřeby:
1) biologické - jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb apod.
2) kulturní - vzdělání, zaměstnání, kultura (kino, divadlo, knihy, hudba, internet aj.), nakupování, procházky, styk s lidmi, úřady apod.

Příklady činností osobního asistenta při péči o seniora:
- pomoc při zdvižení z lůžka, přeložení z lůžka na vozík, toaleta, sprchování,

- pomoc při oblékání, příprava a podávání jídla, mytí nádobí, úklid, pomoc při vaření, vycházky, kultura, příprava ke spánku, uložení na lůžko, polohování klienta na lůžku atd.

Všechny tyto činnosti není možné z časových důvodů zvládnout pouze ve spolupráci s Pečovatelskou službou, a proto je služba Osobní asistence velmi užitečná a účinná a zároveň odlehčuje namáhavé práci rodinným příslušníkům seniora.

 

Senior si své osobní asistenty vybírá sám, pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje (v praxi to však není tak jednoduché, protože reálná nabídka osobních asistentů není příliš rozsáhlá, a tak se stává, že je v daný okamžik k dispozici pouze jeden asistent, a ten zrovna nemusí být pro konkrétního seniora ideální, a tak je těžké si toho ideálního asistenta vybrat), jinak asistenta vybírají spolu se seniorem jeho rodinní příslušníci, opatrovník, příp. poskytující organizace apod.

 

Vztah mezi seniorem a asistentem musí být partnerský, rovnoprávný a rovnocenný, nikdo z nich nesmí s druhým manipulovat.
Senior musí být schopen organizovat a řídit služby a práci asistentů a zároveň jejich práci kontrolovat. případně tak mohou činit rodinní příslušníci. Proto je velmi důležitý i vztah senior-rodina seniora-asistent (mohou vznikat konflikty zejména ve vztahu rodina seniora - asistent).

Optimální je, aby senior mohl mít dva asistenty, aby tak byla zajištěna jejich 100% zastupitelnost.

Osobním asistentem může být relativně kdokoli, není potřebná žádná kvalifikace (neexistuje univerzální školení, které by připravilo asistenta na řešení všech těžkostí života seniora), na druhé straně každé absolvované školení související s osobní asistencí je nepochybně přínosem pro dobrý vztah senior-asistent a jejich vzájemnou spokojenost.

Co má dělat senior (či rodinný příslušník) vzhledem k asistentovi?
- podat informace o práci, která asistenta čeká
- seznámit asistenta s denním, týdenním a příp. i dalším programem pro vytvoření představy o službě
- poučit asistenta o způsobech a "technologiích", jak by měl službu vykonávat
- ukázat asistentovi, co a jak by měl dělat
- umožnit asistentovi si veškerou činnost nejdříve vyzkoušet, aby se zjistilo, zda na tu či onu činnost "má" nebo ne
- jak senior tak asistent může odmítnout pokračovat ve službě, pokud s ní nejsou spokojeni
- senior by neměl od asistenta chtít více, než je schopen zvládnout, zabrání se tím případným konfliktům
- vztah senior-asistent musí být založen na vzájemné empatii, důvěře, partnerství, zájmu, slušnosti, humoru, jemnosti, vlídnosti, respektu, toleranci, sebepoznání, snaze po sebezdokonalení, zodpovědnosti, vědět, co jeden od druhého chce a může očekávat
- kontrolu poskytovaných služeb provádí sám senior (příp. s podporou rodinných příslušníků)
- je-li senior s asistentem nespokojen, je nutné se rozejít (před tím ale zajistit náhradu), jednat čestně, zdvořile a otevřeně, nerozcházet se ve zlém - neprospívá to ani seniorovi ani asistentovi
- je-li senior nespokojen s prací asistenta - zjistit, zda má asistent dobré podmínky k tomu, aby mohl službu kvalitně vykonávat, poučit asistenta o nedostatcích a vysvětlit mu, jak zjednat nápravu.

 

Praxe ukázala, že je vhodné mít 2 asistenty (zabrání se ponorkové nemoci, získá se zastupitelnost, sníží se únava asistentů), je zajištěna návaznost služeb při střídání asistentů a předávání služeb mezi asistenty (co bylo uděláno, co má být uděláno).


Příklady služeb osobní asistence pro nesoběstačného seniora

Osobní hygiena
- ráno - toaleta, mytí, sprchování (používat pomůcky), čištění zubů, oblékání, snídaně, cvičení
- v poledne, přes den - je-li po většinu dne na lůžku a má-li velmi omezenou hybnost, zajistit časté polohování (v průměru po 2 hodinách, dle zdravotního stavu), oblékání, vycházky, jiná činnost (rehabilitace, zábava, hry)
- večer - večeře, hygiena, sledování televize, zábava, hry, příprava na spánek, uložení ke spánku, zajištění možnosti přivolání pomoci v nočních hodinách
- v noci - polohování - viz část dekubity
- u oblečení - neupravený klient je špatnou vizitkou asistenta, pozor na záhyby a varhánky u oblečení - nebezpečí vzniku otlaků a dekubitů

Rehabilitace
- senior může též využít služeb asistentů - měl by si vytipovat asistenta, který je schopen vyškolení a jemuž cvičení neuškodí, asistenta vyškolí rehabilitační pracovník, který se seniorem běžně cvičí
- cvičení s postiženými končetinami, pasivně, aktivně, dle možností
- nácvik chůze s chodítkem, nácvik přesunu na vozík, nácvik jiných činností pro zvýšení samostatnosti, apod.
- masáže - záda, končetiny

Ošetřování
- asistent provádí pouze ty ošetřovatelské úkony, které by si senior dělal sám, kdyby mohl
- první pomoc, přivolání RZS, policie, zajištění kvalifikované lékařské péče, měření teploty, přiložení obkladu, doplnění léků, aplikace insulinu, péče o stomii, katetr, kanylu, jednoduché převazy, prevence proleženin

Zdraví
- doprovod k lékaři na vyšetření, s vozíkem nebo sanitou, na rehabilitaci, do nemocnice, do lázní apod.

Hájení práv seniora
- pomoc seniorovi, aby mohl obhajovat svá lidská a jiná práva
- pomoc seniorovi při účasti na důležitých schůzkách, aby byl včas a dobře informován, aby zainteresované strany dobře rozuměly seniorovým názorům, postojům, vůli, apod.
Pochůzky
- návštěva úřadů - senior by měl vyřídit záležitost co nejvíce sám telefonicky, domluvit se s úředníky (je-li to možné) a teprve poté vyslat na úřad asistenta (optimální je, aby asistent měl od seniora písemnou plnou moc k zastupování své osoby v určité konkrétní věci), zajistit zpětný kontakt asistent-senior v případě nutnosti řešení problému na úřadě
- doprovody asistenta při jednáních - asistent by neměl mluvit, nechat iniciativu na seniorovi (do hovoru se vložit pouze tehdy, pokud druhá strana seniorovi nerozumí)

- u asistenta je v případě potřeby nutná zkušenost s jízdou s vozíkem

Úklid
- senior by měl vědět, co chce uklízet, zhodnotit pracnost, fyzickou, psychickou a časovou náročnost úkolů, schopnosti a zkušenosti asistenta
- vědět kdy - s ohledem na časové možnosti asistenta, vědět, co je k tomu potřeba (nástroje, nářadí, prostředky)
- vědět jak - zda má asistent s konkrétní prací zkušenosti
- údržba - namazat dveře, těsnění u vodovodní baterie, přišroubování poličky apod.

Prádlo
- praní - roztřídění prádla, mít vhodnou pračku, určit místo na sušení, kdy a kde se bude suché prádlo žehlit, co je potřeba spravit - zvážit schopnosti asistenta (zda umí tu či onu činnost vykonávat)

Nákupy
- rozdělení výdajů z hlediska dispozice s financemi (pravidelné - inkaso, telefon, peč.služba apod., ostatní - např. každodenní nákupy, drogerie, oblečení, pomůcky apod.), optimální je, pokud si může senior nakoupit sám dle svých potřeb v rámci vycházky mimo domov

Vaření
- vytvořit si jídelníček a podle toho i seznam potravin, které je třeba nakoupit, dále seznámit asistenta s prostorem k vaření a kde jsou jaké pomůcky (hrnce, talíře, lžíce, skleničky apod.)
- podávání stravy - dle postižení seniora - nakrájet kousky masa, brambory, knedlíky a pod., příp.kašovitá strava, je-li to nutné
- mytí nádobí

Volný čas
- divadla, kina, výstavy apod. - asistent zajistí lístky, zjistí přístup na kulturní akci
- procházky - vytvořit si plán, střídat návrhy seniora a asistenta
- oblečení - vhodné oblečení na procházky s důrazem na to, že se senior nepohybuje a sedí v jedné poloze na vozíku, kalhoty s gumou, delší nohavice, větší velikosti, pozor na hladké látky (klouže na vozíku)

Jiné prostředí
- pobyt v nemocnici - pomoc asistentů - donesení věcí z domova, doma zajistit všechny potřebné služby, pomoc pouze zdarma (kolize zdravotnických úkonů s úkony asistenta)
- činnost asistenta v nemocnici - doplnění hygieny, procházky, popovídání

Krizové situace
- např. zhoršení zdravotního stavu, živelní pohroma, ztráta blízké osoby apod.
- nepropadat panice, zavolat pomocníky, obrátit se na přátele a kolegy v postižení a požádat o pomoc, radu, spojit se s organizacemi a agenturami, sestavit si alternativní plány, které by mohly řešit současný stav a jeden z nich zvolit a začít jej realizovat
- probrat vzniklý problém otevřeně s asistentem

Kompenzační pomůcky
- kontrola, údržba stávajících kompenzačních pomůcek
- zajištění nových kompenzačních pomůcek

 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách praví:


§ 39
Osobní asistence
(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Předpis k provedení zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb. stanovuje:


§ 5 

Osobní asistence

(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

b)pomoc při osobní hygieně:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,

 

c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití,

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

2. nákupy a běžné pochůzky,

 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

  3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

   

  f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

   

  g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.